Infolinia programu
801 808 108
Czynna w dni powszednie od 8:00 do 20:00

Od bilansu zamknięcia do bilansu otwarcia w powiatowym i wojewódzkim urzędzie pracy – fundusze celow
 

Od bilansu zamknięcia do bilansu otwarcia w powiatowym i wojewódzkim urzędzie pracy – fundusze celowe w nowej ustawie o finansach publicznych a państwowy fundusz pracy w samorządowym urzędzie


Cena szkolenia
498.00 zł brutto za 1 osobę
Termin szkolenia (Możliwość uzgodnienia terminu)
Czas trwania szkolenia Dni 1 / godzin 5
Miejsce szkolenia Warszawa (siedziba firmy Wolters Kluwer Polska)
Typ szkolenia Szkolenie zamknięte
Termin zgłoszeń upływa Rekrutacja w toku
Kontakt w sprawie szkolenia Sandra Kojro , tel 225358311 , szkolenia@wolterskluwer.pl
Opcja i tryb szkolenia Stacjonarne / Środek tygodnia
Instytucja szkoleniowa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. zobacz 
Ocena
 
(Opinii: 0) Zobacz wszystkie
oceń 
 
 • Szczegóły  
   
  Zakwaterowanie nie
  Wyżywienie tak
  Materiały dydaktyczne tak


  Skrócony opis szkolenia
  Od bilansu zamknięcia do bilansu otwarcia w powiatowym i wojewódzkim urzędzie pracy – fundusze celowe w nowej ustawie o finansach publicznych a państwowy fundusz pracy w samorządowym urzędzie
  Opis terminu szkolenia
  WKRÓTCE NOWE TERMINY SZKOLENIA OTWARTEGO!!!Podana cena to jednostkowy koszt uczestnictwa w szkoleniu otwartym. W przypadku zlecenia organizacji szkolenia zamkniętego jego cena ulegnie stosownej modyfikacji.
  Forma przyjmowania zgłoszeń
  Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz on-line na stronie www.abc.com.pl/szkolenia lub wysyłając go faxem.
  Cel szkolenia
  Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie wdrożenia przepisów nowej ustawy o finansach publicznych likwidującej samorządowe fundusze celowe oraz sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2009 obejmującego księgi ”budżetu” i ”funduszu pracy” oraz ewidencji księgowej wydatków strukturalnych w ”budżecie” i w ”funduszu pracy”. Ponadto na szkoleniu omówiony zostanie problem związany z zasadami wykazywania środków budżetowych i środków funduszu pracy w sprawozdaniu RB-N. Na szkoleniu omówione zostaną nowe przepisy finansów publicznych zawarte w ustawie o finansach publicznych i w ustawie przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz ich skutki praktyczne, a szczególnie planowany audyt sprawozdań finansowych przez komisję rewizyjną i biegłego rewidenta oraz dodanie dla wojewódzkich urzędów pracy nowego zadania związanego z zmianą zasad gospodarki finansowej Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  Program szkolenia
  1. Główne założenia nowej ustawy o finansach publicznych i ustawy wprowadzającej.
  2. Likwidacja niektórych form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych oraz utworzenie nowych.
  3. Likwidacja samorządowych funduszy celowych a problem państwowego funduszu pracy w samorządowym urzędzie pracy.
  4. Nowe zadanie określone w ustawie z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych realizowane przez ministra właściwego do spraw pracy oraz marszałków województw przy pomocy Wojewódzkich Urzędów Pracy - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Urzędzie Pracy.
  5. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych - nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy.
  6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów w urzędzie pracy w księgach ”funduszu pracy” na przykładzie świadczeń należnych i nienależnych finansowanych z funduszu pracy.
  7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów w urzędzie pracy w księgach ”budżetu” na przykładzie nieodpłatnie otrzymywanych aktywów lub aktywów finansowanych z funduszu pracy np. komputerów, a skutki błędnego księgowania 013/072.
  8. Problem szczególny – należności jako zobowiązania z zadań zleconych oraz jednorazowe odpisy umorzeniowe w informacjach uzupełniających ”pod bilansowych”, a jednorazowe odpisy umorzeniowe rachunku zysków i strat.
  9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów oraz planowe i jednorazowe odpisy umorzeniowe i ich wpływ na wynik finansowy i jego ustalenie.
  10. Bilans ”budżetu” i bilans ”funduszu” i ich związki z audytem zewnętrznym sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta i komisję rewizyjną.
  11. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu ”budżetu”.
  12. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu ”funduszu”.
  13. Wpływ bilansu ”funduszu” na rachunek zysków i strat oraz na zestawienie zmian w funduszu jednostki (”budżetu”).
  14. Powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat - przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, koszty działalności operacyjnej, pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne, przychody finansowe i koszty finansowe, wynik zdarzeń nadzwyczajnych.
  15. Zestawienie zmian funduszu jednostki za rok 2009 – ”centralne zaopatrzenie”.
  16. Środki pieniężne oraz zadania zlecone w sprawozdaniu RB-N – skandaliczna interpretacja dot. zasad sporządzania sprawozdania a konsekwencje karne wynikające z ustawy o statystyce publicznej.
  17. Ogólne zasady prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych w ”budżecie” i w ”funduszu pracy” – przygotowanie do sporządzenia rocznego sprawozdania RB-WS.
  18. Interpretacje MPiPS a rzetelność sprawozdania finansowego Urzędu Pracy jako jednostki budżetowej – wieloletnie błędy MPiPS w organizacji zasad finansowania zadań funduszu pracy.
 • Trener  
   
  Tomasz Wojtania
  Specjalizacja
  finanse publiczne
  Doświadczenie
  Tomasz Wojtania - doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych: w latach 2001-2006 przeprowadzał ok. 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadzał ok. 200 dni szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika ”Podstawy rachunkowości budżetowej”. Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej.
 • Miejsce szkolenia  
   
  Adres
  siedziba firmy Wolters Kluwer Polska
  01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a


  Odśwież mapę

  Zdjęcia z miejsca szkolenia
 • Ceny  
   
  Koszt szkolenia obejmuje
  - materiały szkoleniowe
  - lunch
  - serwis kawowy
  - możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcą w trakcie szkolenia
  - certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu